Rules

Yhdistyksen säännöt

1. luku: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ammattiainekerho Linkki ry. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia liikennetekniikasta sekä siihen läheisesti liittyvistä aloista, kuten maankäytöstä ja tie- ja ratatekniikasta kiinnostuneiden opiskelijoiden yhdyssiteenä, tutustuttaa jäseniä toisiinsa sekä lisätä ajatustenvaihtoa edellä mainituista aloista sekä jäsenten kesken että alan ammattilaisten kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi osallistua alan opetuksen kehittämiseen, järjestää kokouksia, teemakeskusteluja, opintoretkiä ja saunailtoja, pitää yhteyttä alan yrityksiin, viranomaisiin ja ammatillisiin järjestöihin sekä luoda ja pitää yllä kansainvälisiä kontakteja.

3 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, maksullisia illanviettoja ja huvitilaisuuksia sekä asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia. Yhdistys voi myös harrastaa julkaisutoimintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 § Yhdistyksen kielet

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi. Yhdistys voi järjestää myös englanninkielistä toimintaa.

2. luku: Jäsenet ja maksut

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, alumnijäsenet, ulkojäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan, josta näissä säännöissä myöhemmin käytetään nimitystä AYY, jäsen. Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla vain Aalto-yliopistossa läsnäolevaksi ilmoittautunut henkilö

Yhdistyksen alumnijäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut yhdistyksen entinen varsinainen jäsen.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi tai alumnijäseneksi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä.

6 § Jäsenluettelo

Yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Luetteloon on merkittävä vähintään jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkansa tai nimensä muuttumisesta.

7 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja ulkojäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä vanhojen jäsenten kertaluontoisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vaalikokous. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksun maksamisesta.

8 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

9 § Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Lisäksi varsinainen jäsen voidaan erottaa jos hän ei enää ole AYY:n jäsen.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätös on julkaistava yhdistyksen verkkosivuilla ja viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

10 § Erottamispäätöksestä valittaminen

Yhdistyksen hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkaisemisesta yhdistyksen verkkosivuilla ja se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3. luku: Yhdistyksen kokoukset

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja vaalikokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai 10 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. kahden pöytäkirjantarkastajan ja heidän kahden varahenkilönsä valinta
 4. kahden ääntenlaskijan ja heidän kahden varahenkilönsä valinta
 5. kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 7. tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
 8. tilinpäätöksen vahvistaminen
 9. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 10. hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
 11. hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle
 12. muut kokouskutsussa mainitut asiat
 13. kokouksen päättäminen.

13 § Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. kahden pöytäkirjantarkastajan ja heidän kahden varahenkilönsä valinta
 4. kahden ääntenlaskijan ja heidän kahden varahenkilönsä valinta
 5. kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 7. hallituksen puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin valinta seuraavaksi toimikaudeksi
 8. hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
 9. yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi
 10. kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilönsä valinta seuraavaksi toimikaudeksi
 11. yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus
 12. jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
 13. muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. kokouksen päättäminen.

14 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä siten että jokaisella on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.

15 § Päätöksenteko

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

16 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen sähköpostilistalla sekä verkkosivuilla vähintään viikkoa ennen kokousta, Aalto-yliopiston luentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

17 § Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

18 § Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

19 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Kokous voi perustellusta syystä vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

4. luku: Hallitus

20 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä yhdestä viiteen (1–5) muuta jäsentä. Vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallitus voi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä, kun tämä on estynyt tai esteellinen.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta, valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi sekä pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä.

Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista ja huolehtia arkistosta.

21 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa
 2. edustaa yhdistystä
 3. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
 4. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
 5. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 6. päättää jäseneksi hyväksymisestä lukuun ottamatta kunniajäseniä
 7. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa
 8. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa.

22 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

23 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

5. luku: Toimihenkilöt ja toimikunnat

24 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Yhdistys ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö.

6. luku: Hallinto ja talous

25 § Toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

26 § Toiminnantarkastajat

Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7. luku: Erityisiä määräyksiä

27 § Yhdistyksen tunnukset ja merkit

Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta määrätään yhdistysohjesäännössä.

28 § Ohjesäännöt

Yhdistysohjesäännön lisäksi yhdistyksellä voi olla muita toimintaa ohjaavia ohjesääntöjä. Ohjesääntö tulee hyväksyä yhdistyksen kokouksessa.

29 § Yhdistyksen päätösten moittiminen

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

30 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on ollut vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

31 § Ohjesääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen

Uusi ohjesääntö voidaan hyväksyä kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa.

Muutoksia yhdistyksen ohjesääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. Esityksen uudeksi ohjesäännöksi tai muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen kirjallisena hallitukselle. Esitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

32 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys purkaantuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta.

Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.

33 § Sääntömuutoksen tai purkautumisen voimaantulo

Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

34 § Ohjesääntöjen voimaantulo

Ohjesääntö tulee voimaan heti sen yhdistyksen kokouksen jälkeen, jossa se on vahvistettu.

35 § Säännöissä määräämättömät asiat

Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 18.9.2023.

Yhdistysohjesääntö

1 § Yhdistyksen tunnus

Yhdistyksen tunnus kuvastaa Linkin toimintaa liikennetekniikasta kiinnostuneiden ammattiainekerhona. Tunnuksen tulee kuvastaa niitä arvoja ja tarkoitusta, joiden pohjalta Linkki on perustettu. Yhdistyksen tunnus on kuvattu seuraavassa.

Tunnuksessa on esitetty rattaan läpi suuntautuvat tie ja rata. Tunnuksen leveyden ja korkeuden suhde on 1:1. Tunnuksen ohessa voidaan käyttää yhdistyksen koko nimeä tai tekstiä ”Linkki”. Historiallisissa yhteyksissä voidaan käyttää myös tekstiä ”Liikenneakatemia”. Tunnuksen värejä voidaan muuttaa käyttötilanteen mukaan; tyypillisesti ratas ja ratapölkyt ovat vaaleanharmaita, ajorata ja kiskot mustia. Ohessa on muutamia esimerkkejä tunnuksen käytöstä.

Ammattiainekerho Linkki ry

2 § Yhdistyksen virallinen ilmoitustaulu

Yhdistyksen virallinen ilmoitustaulu sijaitsee Maanmittarikillan kiltahuoneella.

3 § Yhdistyksen merkit

Yhdistyksellä on kultainen rintaneula, jota saavat käyttää nykyiset ja entiset Linkin hallituksen jäsenet. Hallitus voi lisäksi kunnianosoituksena myöntää ulkopuoliselle henkilölle rintaneulan kantoluvan. Rintaneulassa on esitetty yhdistyksen tunnus.

4 § Yhdistyksen perinteiset tapahtumat

Liikenneakatemiapäivä
Liikenneakatemiapäivän taustasta kerrotaan tarkemmin arkistoiduissa testamenteissa. Vakiintuneen tavan mukaan tilaisuus järjestetään vuosittain.

Osallistuminen liikennealan tärkeimpään kotimaiseen seminaariin
Seminaareihin osallistumisesta kerrotaan tarkemmin arkistoiduissa testamenteissa.

Yhdistyksen vuosijuhlat
Vuosijuhlat voidaan järjestää hallituksen päätöksellä. Vakiintuneen tavan mukaan juhlat järjestetään viiden vuoden välein.

Tämä ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 22.1.2018.

en_GBEnglish (UK)